Algemene Voorwaarden

Op alle door Vita Cosciente geleverde goederen en diensten zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.

Offertes en orders

Alle door Vita Cosiente uitgebrachte offertes, ongeacht of deze op verzoek of in het openbaar zijn uitgebracht, zijn vrijblijvend, tenzij uit de offerte duidelijk anders blijkt. Offertes zijn, tenzij anders vermeld, geldig gedurende 14 dagen na dagtekening van de offerte. Bij acceptatie en uitvoering van deze offerte dient 50% van het totaal bedrag aanbetaald te worden. Dit bedrag kunt u overmaken op één van onze rekeningnummers. Na ontvangst aanbetaling is de bestelling een feit.
n.b. Indien artikelen welke in de offerte zijn opgenomen gewijzigd dienen te worden, dient dit te allen tijde te worden doorgegeven voor aanbetaling, daar direct bij ontvangst betaling alle goederen worden besteld. Hierna zijn alle wijzigingskosten voor koper.

Prijzen

Alle door Vita Cosciente geoffreerde prijzen en overige vergoedingen zijn inclusief BTW en inclusief eventuele verzend- en transportkosten, tenzij anders vermeld. Vita Cosciente is tot aan het moment van levering/dienstverlening te allen tijde gerechtigd de overeengekomen prijs te verhogen met de meerkosten waarmee Vita Cosiente te eniger tijd wordt geconfronteerd wegens verhogingen van invoer- en/of uitvoerrechten en/of heffingen van welke aard ook op de verkochte goederen, alsmede kosten veroorzaakt door valutawijzigingen en prijsverhogingen van door Vita Cosciente ingeschakelde derden.

Overmacht

In geval van overmacht is Vita Cosciente naar haar keuze gerechtigd de gesloten overeenkomst te annuleren dan wel het moment van de leveringen/werkzaamheden op te schorten tot het moment waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan zonder dat de opdrachtgever jegens Vita Cosciente aanspraak kan maken op enige vergoeding. Van overmacht aan de zijde van Vita Cosciente is sprake op elk moment na het sluiten van de overeenkomst anders dan door opzet of bewuste roekeloosheid van de directie van Vita Cosciente, dat zij niet of niet tijdig aan haar verplichtingen uit betreffende overeenkomst kan voldoen.

Rechtskeuze en geschillen

Op al onze overeenkomsten en onderhavige algemene verkoopvoorwaarden is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen daarmee verband houdende en/of daaruit voortvloeiend, zullen worden berecht uitsluitend naar onze keuze door een bevoegde rechter

Vita Cosciente | 010-5060783 | info@vitacosciente.nl
Design by : Vita Cosciente.